Warsztat inicjujący projekt „Zeroemisyjny Kraków”

Piętnaście europejskich miast przystąpiło do programu Deep Demonstrations, stworzonego przez organizację Climate Kic oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Program ten ma na celu skutecznie zaangażować szeroką gamę interesariuszy samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, a przede wszystkim mieszkańców w proces tworzenia strategii zerowej emisji netto dla miast. 

Kraków jest pierwszym polskim miastem, które podjęło wyzwanie dokonania głębokiej transformacji klimatycznej, czyli osiągnięcia stanu zerowej emisji gazów cieplarnianych. Na proces składają się zarówno badania, jak i warsztaty pozwalające na wymianę wiedzy, mapowanie istniejących już w Krakowie systemów i konsultacje z mieszkańcami, oraz testowanie rozwiązań wypracowanych podczas owych warsztatów w postaci eksperymentalnych pogłębionych demonstracji. Zakładany czas stworzenia strategii to rok 2030, jednakże  ostateczny czas trwania procesu zarysuje się w początkowej fazie działań prace prowadzone do końca 2019 roku powinny dostarczyć pierwszych danych i informacji na temat głównych wyzwań na drodze miasta do zerowej emisji netto.

19 i 20 września 2019 roku, w Browarze Lubicz odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące program “Zeroemisyjny Kraków”. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu, organizacji społecznych, nauki i biznesu. Celem warsztatu było zainaugurowanie i przedstawienie ram projektu, zainspirowanie uczestników doświadczeniami zagranicznych miast (Amsterdam, Skopje) w zakresie zmniejszania emisyjności, rozpoczęcie dyskusji o wizji miasta w kontekście zeroemisyjności oraz dokonanie wstępnych ustaleń organizacyjnych realizacji projektu komunikacji między uczestnikami i organizatorami, udział w kolejnych spotkaniach, potrzebne materiały etc.

Zespół Pracowni Miejskiej, który razem z Urzędem Miasta Krakowa oraz EIT Climate KIC koordynuje projekt, zebrał najważniejsze wnioski powstałe dzięki pracy uczestników warsztatu. Uczestniczki i uczestnicy zwrócili uwagę na to, że problematyka emisyjności w Krakowie ma charakter bardzo złożony i wielowątkowy wiąże się przezwyciężaniem wielu trudności i wymaga zmiany myślenia, postaw oraz zachowań mieszkanek i mieszkańców miasta (także administracji samorządowej). Zmianom myślenia i podjęciu działania na rzecz zeroemisyjności miasta ma zaś sprzyjać stopniowy wzrost świadomości mieszkańców i mieszkanek, a także inspiracja ze strony aktywnie działających w mieście organizacji społecznych. Istotnymi tematami podnoszonymi podczas spotkania były także transport oraz przemieszczanie się w mieście istnieje wyraźna potrzeba ograniczenia ruchu samochodów z silnikami spalinowymi (szczególnie w centrum) wraz z dalszym rozwojem mobilnych alternatyw. Kolejnym ważnym aspektem wskazywanym przez uczestników i uczestniczki były odnawialne źródła energii potrzeba zdiagnozowania potencjału wykorzystania energetyki odnawialnej w mieście oraz zaprojektowanie systemu efektywnego jej wykorzystania. Powstałe w trakcie warsztatów propozycje wizji zeroemisyjnego Krakowa uwzględniają także wątki takie jak jakość życia w mieście, zieleń miejska i jej utrzymanie, planowanie przestrzenne, ekologia, oraz rola Krakowa jako lidera zmiany i inspiratora dla innych polskich miast.

Organizatorzy zapowiedzieli już kolejny etap projektu “Zeroemisyjny Kraków”.
12 i 13 listopada 2019 roku Urząd Miasta Krakowa, EIT Climate KIC oraz Pracownia Miejska zapraszają wszystkich zainteresowanych na kolejny warsztat, którego celem będzie przeanalizowanie wszystkich źródeł i aspektów emisyjności w Krakowie (mapowanie systemu), zidentyfikowanie tych obszarów, które będą wyzwaniem w ograniczaniu emisyjności i ustalenie, jakich danych szczegółowych będziemy potrzebować, żeby je dobrze zrozumieć. Dla każdego z obszarów zidentyfikowana zostanie również lista osób, instytucji, organizacji oraz firm, które mogą być pomocne w procesie analizowania wyzwań i poszukiwania rozwiązań.